Individuele coaching

Bij individuele coaching gaat het erom de betrokkene zo zelfstandig en effectief mogelijk te laten functioneren in zijn of haar functie.

Wat is individuele coaching?
Coaching is een proces waarin iemand leert het eigen functioneren in de werkomgeving te verbeteren. Het kan gaan om het aanpakken van concrete problemen maar ook om het vergroten van de eigen vaardigheden.

Bij iedereen komen wel eens vragen op die te maken hebben met de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden: wat heb ik nodig om mijn functie goed uit te oefenen? welke stijl van leidinggeven hanteer ik? hoe ga ik met collega’s om? welke houding, kennis of vaardigheden moet ik nog uitbreiden?

Individuele coaching hoeft zich niet te beperken tot zaken die puur met het werk te maken hebben. Het kan ook gaan om persoonlijke of communicatieve vaardigheden die het vakmatige aspect overstijgen. Coaching kan betrekking hebben op zaken als:

  • Het verbeteren van de relatie met de ander.
  • Het vergroten van het zelfsturend vermogen.
  • Het ontwikkelen van functierelevante vaardigheden, voor korte of lange termijn.
  • Het zoeken van een evenwichtige balans tussen werk en privé.

Hoe werkt het?
In een coachingstraject komen concrete onderwerpen aan de orde. U brengt deze zelf in of onderzoekt met uw coach welke zaken er nu eigenlijk spelen: soms kan iemand door de bomen het bos niet meer zien. Of u bespreekt welke vaardigheden u zou willen ontwikkelen. Samen stelt u de doelen op die u wilt bereiken.

De coaching is erop gericht stapsgewijs de gestelde doelen te bereiken. U krijgt hiervoor opdrachten van uw coach die u in het dagelijks leven kunt oefenen. Daarnaast biedt de coachingssituatie zelf een kans om zaken direct aan te pakken.

Traject
Een coachingstraject start met een kennismakingsgesprek, waarin de werkwijze besproken wordt en afspraken gemaakt worden over tijd, plaats en duur van de gesprekken. Ook worden de kosten besproken.
De duur van een coachingstraject is variabel. Elke situatie is weer anders en altijd maatwerk. De gesprekken zelf duren meestal een tot anderhalf uur en vinden doorgaans eenmaal per twee à drie weken plaats.
De coach acht zich gebonden aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Supervisie en andere Begeleidingsvormen. Belangrijk element hierin is de vertrouwelijkheid van de gevoerde gesprekken.

Evaluatie
Na iedere bijeenkomst houdt de gecoachte persoon bij hoe het oefenen van de nieuwe vaardigheden in de praktijk verloopt. Tijdens het traject vindt ook een tussentijdse evaluatie plaats. Tijdens de laatste bijeenkomst beoordelen en evalueren coach en gecoachte samen het gehele traject. Vaak vindt coaching plaats vanuit een werksituatie. Daarom is het mogelijk dat het traject vervolgens samen met de eventuele opdrachtgever besproken wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor individuele coaching? Wilt u zich aanmelden?
Neem gerust vrijblijvend contact op.