Teamcoaching

Teamcoaching is erop gericht de kwaliteiten van alle leden van een team optimaal in te zetten en het team doeltreffend en slagvaardig te laten functioneren.

Wat is teamcoaching?
Coaching is een proces waarin iemand leert om het eigen functioneren in de werkomgeving te verbeteren. Het kan gaan om het aanpakken van concrete problemen maar ook om het vergroten van de eigen vaardigheden.

Bij teamcoaching komen deze elementen uiteraard ook aan de orde. Een team bestaat immers uit verschillende leden, elk met eigen kwaliteiten, een eigen persoonlijkheid en eigenaardigheden. Maar net zoals een som meer is dan het geheel der delen, is een team meer dan een verzameling individuen. Binnen een team vinden processen plaats die soms een eigen dynamiek lijken te hebben. Dit groepsproces kan leiden tot situaties die niemand wil maar die ook niemand kan doorbreken. Of er is het besef dat dingen eigenlijk beter zouden moeten kunnen lopen, maar het is niet duidelijk hoe dit bereikt kan worden. Dan kan teamcoaching helpen de kluwen te ontwarren.

Een team is succesvol wanneer er goed wordt samengewerkt, wanneer de leden ervan bekend zijn met elkaars drijfveren en talenten, en wanneer er open met elkaar wordt gecommuniceerd.

Hoe werkt het?
In een coachingstraject komen concrete onderwerpen aan de orde. De leden van het team brengen deze zelf in of onderzoeken met de coach welke zaken er nu eigenlijk spelen: soms kunnen de leden van een team door de bomen het bos niet meer zien. Of het team bespreekt welke vaardigheden het zou willen ontwikkelen. Samen met de coach stelt het team de doelen op die het wil bereiken. Door het realiseren van deze onderdelen wordt er daadkrachtig gewerkt aan de aspecten van een lerende organisatie, dat wil zeggen: het team leert hoe het bepaalde zaken kan aanpakken en hoe het in de toekomst zelfstandig met nieuwe situaties kan omgaan.

De coaching is erop gericht stapsgewijs de gestelde doelen te bereiken. Het team krijgt hiervoor tijdens een bijeenkomst opdrachten van de coach, die het in de dagelijkse praktijk kan oefenen. Daarnaast biedt de coachingssituatie zelf een kans om zaken direct aan te pakken.

Traject
Een coachingstraject start – na een gesprek met de opdrachtgever – met een kennismakingsgesprek. Hierin wordt de werkwijze besproken en worden afspraken gemaakt over het aantal bijeenkomsten, de frequentie en de duur ervan – naast afspraken over tijdstip en plaats van bijeenkomen.
De coach acht zich gebonden aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Supervisie & Coaching. Belangrijk element hierin is de vertrouwelijkheid met betrekking tot wat er in de coachingssituatie aan de orde komt..

Evaluatie
Tijdens het traject vindt tussentijdse evaluatie plaats. Op de laatste bijeenkomst beoordelen en evalueren de coach en het team samen het gehele traject. Vaak vindt coaching plaats vanuit een werksituatie. Daarom is het mogelijk dat het traject vervolgens samen met de eventuele opdrachtgever besproken wordt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor teamcoaching? Wilt u zich aanmelden?
Voor contact klik hier.