Begeleide intervisie

Begeleide intervisie is erop gericht om in een groepsproces door reflectie op werkzaamheden en op processen, te komen tot verhoging van de competentie van de deelnemers en/of tot vergroting van het zelfsturende vermogen van een organisatie.

Wat is begeleide intervisie?
Begeleide intervisie is een werkvorm die erop gericht is binnen een collegiale relatie elkaars deskundigheid te vergroten of binnen een organisatie het verloop van processen te ondersteunen.

Begeleide intervisie kan in uiteenlopende situaties zinvol zijn. Bij de invoering van nieuw beleid kunnen er bijvoorbeeld vragen zijn als: Hoe krijgen wij dit als organisatie ingebed? Welke aanpak moeten we kiezen? Op individueel niveau kunnen er vragen zijn als: Hoe zal ik dit nieuwe plan gaan uitvoeren? Hoe zou mijn collega dit gaan aanpakken? Hoe kijken wij naar de manier waarop ieder van ons dit doet?
Begeleide intervisie is niet alleen zinvol bij veranderingen of vernieuwingen. Juist binnen bestaande structuren kan het heel verfrissend en stimulerend zijn te reflecteren op de eigen bezigheden en die van anderen.

Hoe werkt het?
Intervisie vindt plaats in een groep van gelijken, dus doorgaans collega’s. Begeleiding door een deskundige is hierbij vaak wenselijk. Bijvoorbeeld om een start te maken met een proces van intervisie binnen een organisatie of om verdieping in een intervisieproces te brengen. Uitgangspunt is het persoonlijk functioneren van de deelnemers te verbeteren en hun reflecterend, zelfsturend en probleemoplossend vermogen te vergroten. Het uiteindelijke doel is om de organisatie waarin de deelnemers werken effectiever en efficiënter te maken; om een structuur en werkwijze te creëren waarbinnen de medewerkers met plezier hun werkzaamheden verrichten.

Traject
Een begeleid traject start met een kennismakingsgesprek waarin afspraken gemaakt worden over doel en werkwijze, en over de plaats, duur en frequentie van de bijeenkomsten. Het maximaal aantal deelnemers in een groep is zeven; de praktijk leert dat bij een groter aantal deelnemers de interactie en veiligheid in de groep – en daarmee de ‘leerbaarheid’ – in het gedrang komen.

Evaluatie
Tijdens het traject wordt regelmatig geëvalueerd naar inhoud en doelstelling. Begeleide intervisie is een dynamisch proces waarin doel en werkwijzen flexibel gehanteerd kunnen worden – uiteraard in samenspraak met de groep en met de eventuele opdrachtgever.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van begeleide intervisie of wilt u zich aanmelden? Voor contact klik hier.