Supervisie

Supervisie kan mensen helpen vanuit reflectie op de eigen werkzaamheden dit werk beter en zinvoller uit te voeren en er meer plezier en voldoening aan te beleven.

Wat is supervisie?

Supervisie is een begeleid leerproces waarin reflectie op eigen werkervaringen centraal staat. Met begeleiding van een supervisor leert de supervisant (degene die het leertraject doorloopt) het eigen handelen en de daaronder liggende overtuigingen en waarden te bekijken. Het inzicht dat iemand hierdoor krijgt maakt het mogelijk dit handelen duurzaam te verbeteren.

In welke situaties kan supervisie zinvol zijn?

Iemand kan aan het begin van een (nieuwe) carrière staan en begeleiding zoeken bij de wijze waarop hij die werkzaamheden zinvol kan invullen, inclusief de contacten met collega’s.

Maar het kan ook gaan om iemand die jarenlang een bepaalde functie vervuld heeft en wil nagaan of de huidige werkstijl wel optimaal is. Of iemand die reflectie en verdieping zoekt om zijn werk met meer bevrediging uit te kunnen voeren.

Hoe werkt het?

In supervisie komen op methodische wijze vragen aan de orde die u heeft over uw werksituatie. U stelt leerdoelen vast die vervolgens richting geven aan de gesprekken. U gaat in dit proces op zoek naar de zaken die uw handelen sturen: dieper liggende motieven, overtuigingen en vaste patronen. Met behulp van verschillende werkvormen krijgt u hier inzicht in, waardoor denken, voelen, willen en handelen op een samenhangende en zinvolle wijze op elkaar afgestemd worden.

De supervisie is er vooral op gericht dat u leert zelfstandig uw eigen handelen te evalueren en zo nodig bij te stellen. In supervisie leert u primair van de praktijkervaringen die u zelf inbrengt; daarnaast draagt het proces van de supervisie zelf waardevolle elementen voor reflectie aan.

Traject

Een supervisietraject start met een kennismakingsgesprek, waarin de werkwijze besproken wordt en afspraken gemaakt worden over tijd, plaats en duur van de gesprekken. Ook worden de kosten besproken.

Een supervisietraject bestaat uit maximaal 15 bijeenkomsten van één tot anderhalf uur per keer. De gesprekken vinden gemiddeld eenmaal per twee à drie weken plaats.

De supervisor acht zich gebonden aan de gedragscode van de Landelijke Vereniging van Supervisie en andere Begeleidingsvormen. Belangrijk element hierin is de vertrouwelijkheid van de gevoerde gesprekken.

Evaluatie

Na iedere bijeenkomst wordt door de supervisant een reflectieverslag geschreven.

Tijdens het traject is er tweemaal een tussentijdse evaluatie. Op de laatste bijeenkomst beoordelen en evalueren supervisant en supervisor het gehele traject. Vervolgens is het mogelijk het traject samen met de eventuele opdrachtgever te evalueren.

Individueel of in een groep?

Naast individuele supervisie is er ook de mogelijkheid van groepssupervisie. Het aantal deelnemers daarbij is maximaal drie personen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor supervisie? Wilt u zich aanmelden?

Voor contact klik hier.